Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh.

Lượt xem:


Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường tiểu học có một vị trí hết sức quan trọng bởi lẽ hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một bộ phận của chương trình giáo dục phổ thông. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường tiểu học làm cho nội dung giáo dục không bị bó hẹp trong sách vở, mà gắn liền với thực tiễn đời sống xã hội; là con đường gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức với hành động, góp phần phát triển phẩm chất, tư tưởng, ý chí, tình cảm, giá trị, kỹ năng sống, niềm tin đúng đắn ở học sinh, hình thành những thói quen tự phục vụ, kỹ năng học tập, kỹ năng giao tiếp để tham gia các hoạt động xã hội.

Có thể khẳng định rằng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường đã góp phần thực hiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, tạo cơ hội cho học sinh phát huy  khả năng sáng tạo, biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế nâng cao kỹ năng ứng xử của học sinh trong thực tiễn, đồng thời biết chia sẻ và quan tâm tới mọi người xung quanh. Mỗi đơn vị cần căn cứ vào khả năng, điều kiện của học sinh, của trường, của cộng đồng địa phương để tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo sao cho học sinh được chủ động, phấn khởi, tích cực tham gia./.

Một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh.